List of selected candidates for
"One year Residencial Course in Dramatic Arts".


1. Ms. Lakden Lepcha
2. Mr. Chitish Chettri
3. Mr Biru Tamang
4. Mr. Sudip Sahaji
5. Mr. Aheibam Chiranjit Singh
6. Mr. Thangjam Jatishor Singh
7. Mr. YengKhom Boycha Singh
8. Mr. Prasanta Sutradhar
9. Ms. Barsa Basu Thakur
10. Mr. Dipankar Mandal
11. Mr. Prayash Phukan
12. Mr. Kuldip Kr. Sahariah
13. Mr. Kangkan Nath
14. Mr. Shantanu Chaolik
15. Ms. Swagata Bharali
16. Ms. Apsara Khan
17. Mr. Babul Bhuyan
18. Mr. Ankit Kumar Mishra
19. Mr. Tushar Nirala
20. Mr. Kishore Bhardwaj Boruah